Jak dostać się do Policji?

Egzaminy do Policji

Egzaminy do Policji – Jak zdać żeby dostać się do Policji

„Etapy prowadzone w szkołach Policji

Kandydat powinien stawić się w odpowiedniej komórce ds. doboru, aby uzyskać informacje o tym, kiedy będzie przechodził przez kolejne 2 etapy postępowania rekrutacyjnego. Odbywają się one zawsze tego samego dnia w 1 z 5 szkół Policji w naszym kraju. Znajdują się one w Katowicach, Pile, Szczytnie, Legionowie oraz Słupsku. Test wiedzy odbywa się na zasadzie rankingu, a sprawności fizycznej przeprowadzany jest poprzez selekcję kandydatów.

Test wiedzy ma charakter rankingowy, test sprawności fizycznej – selekcyjny.

Test wiedzy do Policji

Co powinniście wiedzieć przed przystąpieniem do testu wiedzy?

 • składa się z 40 pytań w formie testowej,
 • 4 możliwości odpowiedzi, z których 1 jest prawidłowa,
 • 1 dobra odpowiedź=1 punkt,
 • maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,
 • charakter rankingowy,
 • zakres tematów: władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza oraz bezpieczeństwo publiczne.

Uwaga – zgodnie z § 15 rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432, z późn. zm.), pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

Test sprawności fizycznej

Po teście wiedzy jeszcze tego samego dnia kandydat przystępuje do testu sprawnościowego. Odbywa się on na torze przeszkód, który należy pokonać w jak najkrótszym czasie. Osiągnięty rezultat przeliczany jest na punkty. Czas, jaki gwarantuje ukończenie testu to 1 minuta i 41 sekund. Sposób obliczania punktów, a także sam tor, wyglądają tak samo, niezależnie od płci kandydata.

 

Test Psychologiczny multi-select 2

Termin testu wyznaczany jest przez komórkę ds. doboru Policji, właściwą pod względem miejsca zamieszkania.

Aby zostać dopuszczonym do tego etapu, konieczne jest zdanie testu sprawności fizycznej.

Test przeprowadzany jest przez psychologa, a korzysta on z metody MultiSelect. Składa się z kilku etapów – testu komputerowego, rozmowy z psychologiem oraz podsumowania i ponownej rozmowy z badającym.

Uzyskany obraz danego kandydata jest porównywany do profilu idealnego kandydata do Policji i oceniany do maksymalnie 60 punktów.

W trakcie testu oceniane są:

 • predyspozycje intelektualne,
 • zachowania społeczne,
 • stabilność,
 • postawa w pracy.

Wynik zachowuje swoją ważność przez rok od momentu przeprowadzenia testu. Po upływie tego czasu należy przeprowadzić go ponownie.

Rozmowa kwalifikacyjna

Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. W jej trakcie kandydat jest oceniany przez komisję, która zadaje danej osobie pytania. Zespół komisji składa się z 2-4 osób, wśród których musi znajdować się przedstawiciel komórki organizacyjnej ds. doboru kandydatów i policjant służby prewencyjnej.

Rozmowa ma na celu ocenę:

 1.     komunikacji z innymi ludźmi,
 2.     motywacji do służby,
 3.     postawy społecznej,
 4.     umiejętności autoprezentacji.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza powołany przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zespół w składzie dwóch do czterech osób, w tym przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby oraz policjanta służby prewencyjnej.

Każdy z członków zespołu ocenia w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów, odpowiedzi udzielone przez kandydata na zadane pytania.

Wymienione umiejętności zostają ocenione punktowo przez każdego z członków komisji na podstawie ustalonych kryteriów. Za tę część rekrutacji można otrzymać maksymalnie 60 punktów – aby zdać, wystarczy ich 36.

Komisja lekarska

Ostatnim etapem rekrutacyjnym jest poddanie kandydata badaniom medycznym w celu sprawdzenia jego stanu zdrowia – zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Wszystkie z badań wykonywane są przez komisję, która podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

źródło. www.policja.pl

Zdanie egzaminów do Policji jest dla wielu kandydatów niezwykle trudnym zadaniem. My możemy pomóc w osiągnięciu odpowiednich wyników. O naszej wiarygodności świadczy ponad 36 tysięcy pozytywnych opinii o nas na forach o tematyce policyjnej oraz innych.

Chcesz zdobyć aktualne Testy do Policji ?

Napisz do nas !

egzaminy do policji